ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្វ័យប្រវត្តិនិងម៉ាស៊ីនព្រីនកូដ QR